Technické informace

Pečlivě změřte plochu pro obkládání obkladů či dlažeb a nakupujte vždy o 10 až 15 % materiálů více, než Vám vychází podle teoretických výpočtů. Zbylé obklady uschovejte pro pozdější použití. Je možné, že po delší době neseženete stejnou výrobní šarží nebo i druh obkladu či dlažby a při opravách v domě se tak vyhnete nepříjemným komplikacím

Při výběru zvažte provoz, pro který budete materiál nakupovat, a zvolte vhodný stupeň odolnosti dlaždic. Větší odolnost, než je doporučena, samozřejmě není na závadu.

Odstíny a kalibrace - všechny dlaždice jsou vyráběny z přírodních surovin s jistou proměnlivostí vlastností a při jejich výrobě je nevyhnutelná jistá proměnlivost rozměrů a odstínů. Jedná se o přirozenou vlastnost materiálu, kterou není možné ovlivnit. Nikdy tedy není možné zaručit naprostou shodu dodaného zboží s vystaveným vzorkem. Při výrobě dojde ke smrštění přibližně o 7 procent, u další dlaždice však může dojít k jinému „smrštění“. Proto jsou dlaždice po výpalu změřeny kalibračními přístroji, které je roztřídí a přidělí jim kalibrační číslo. Nejde tedy o skutečný rozměr dlaždice, ale o rozměr nominální. Stejně tak se to děje i s jednotlivými odstíny, kdy výrobní šarže má uvedeno i číslo odstínu.

Při kombinacích obkladů, dekorů i listel je doporučeno provést před položením navržené kombinace „na sucho“. Různé kalibrační rozměry přitom nejsou na závadu. Povinnost rozvrhnout si obklady před položením, jsou uloženy přímo normou ČSN 733450 v kap. III. Odst. 46.

Normy a tolerance - pro Českou republiku jsou závazné normy EN a DIN. Nejčastěji se setkáme s normami pro stanovení geometrických vlastností a jakosti povrchu. Tyto stanovují jednotlivé části normy ČSN EN 10545 (nahrazuje normy EN98 a další). Bližší informace o platných normách naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Zjednodušený přehled povolených tolerancí:
Povolený průhyb je ± 0,5%.
Délková tolerance je ± 0,6% z celkové délky výrobku.
V rovnoběžnosti je povolená odchylka ± 0,6%.
V tloušťce je povolená odchylka ± 5%

 

Co se týče speciálních kusů, jako jsou schodovky, listely, dekory atp. tak zde není stanovena žádná norma.