Všeobecné obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

(VOP)

 

  

 

Obklady Vilímek s.r.o.

 

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

 

                společnosti Obklady Vilímek s.r.o., se sídlem Tírenská 417, 387 73 Bavorov, IČO: 05236592 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25075 pro prodej zboží v kamenné prodejně společnosti nebo prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.obkladyvilimek.cz nebo www.dlazba-skladem.cz, www.2cmdlazba.cz

 

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Obklady Vilímek s.r.o., se sídlem Tírenská 417, 387 73 Bavorov, IČO: 05236592 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 25075 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, jsou závazné pro prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy / rámcové kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito VOP.

Při uzavření smlouvy mezi podnikateli lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a  povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

 

2. Pojmy

 

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:

 • Prodávající – Obklady Vilímek s.r.o., IČO: 05236592 Tírenská 417, 387 73 Bavorov
 • Kupující – Podnikatel nebo Spotřebitel
 • Podnikatel – je buď právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
 • Spotřebitel – fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
 • Smluvní strany – prodávající a kupující
 • Zboží – věci movité, které jsou předmětem prodeje dle kupní smlouvy/rámcové kupní smlouvy
 • Kupní smlouva – závazkový vztah vzniklý uzavřením písemné kupní smlouvy nebo způsobem stanoveným v těchto VOP
 • Kupní cena – cena zboží sjednaná dle těchto VOP

 

3. Uživatelský účet

 

 • Na základě registrace kupujícího, provedené na galerii www.obkladyvilimek.cz či eshopu eshop.obkladyvilimek.cz, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, přičemž přednost mají údaje uvedené v objednávce
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu,  přičemž přednost mají údaje uvedené v objednávce
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

 

 

4. Uzavření kupní smlouvy

 

 • Veškerá prezentace zboží, umístěná ve webovém rozhraní obchodu, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky oběma smluvními stranami. Za potvrzení objednávky ze strany kupujícího je považováno uhrazení zálohy, za potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je potvrzení termínu dodání zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že na stránkách prodávajícího byly uváděny omylem chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.
 • V případě, že došlo k technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 

5. Předmět koupě

 

Předmětem koupě je veškeré zboží, nabízené prodávajícím v kamenném obchodě nebo na internetových obchodech prodávajícího.

 

Keramické obklady a dlažby jsou dodávány v obvyklé jakosti (I. jakost) dané dle ČSN - Norma EN 14411 a normami následujícími dle jednotlivých druhů keramických obkladů a dlažeb, viz níže.

                V případě nabídky a prodeje zboží v jiné než I. jakosti kupující výslovně bere na vědomí, že tyto normy nemusí být splněny, zejména norma popisující geometrické parametry a jakost povrchu.

 • ISO 10545-1 zavedena v ČSN EN ISO 10545-1 Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku
 • ISO 10545-2 zavedena v ČSN EN ISO 10545-2 Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu
 • ISO 10545-3 zavedena v ČSN EN ISO 10545-3 Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti
 • ISO 10545-4 zavedena v ČSN EN ISO 10545-4 Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení
 • ISO 10545-5 zavedena v ČSN EN ISO 10545-5 Keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu
 • ISO 10545-6 zavedena v ČSN EN ISO 10545-6 Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení.
 • Neglazované obkladové prvky
  ISO 10545-7 zavedena v ČSN EN ISO 10545-7 Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení proti povrchovému opotřebení.
 • Glazované obkladové prvky
  ISO 10545-8 zavedena v ČSN EN ISO 10545-8 Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti
 • ISO 10545-9 zavedena v ČSN EN ISO 10545-9 Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty
 • ISO 10545-10 zavedena v ČSN EN ISO 10545-10 Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů proti vlhkosti
 • ISO 10545-11 zavedena v ČSN EN ISO 10545-11 Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku vlasových trhlin - Glazované obkladové prvky
 • ISO 10545-12 zavedena v ČSN EN ISO 10545-12 Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
 • ISO 10545-13 zavedena v ČSN EN ISO 10545-13 Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti
 • ISO 10545-14 zavedena v ČSN EN ISO 10545-14 Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn
 • ISO 10545-15 zavedena v ČSN EN ISO 10545-15 Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia.
 • Glazované obkladové prvky
  ISO 10545-16 zavedena v ČSN EN ISO 10545-16 Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě.

 

 

 

6.  Platební podmínky a cena zboží

 

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti na adrese provozovny prodávajícího: Tírenská 417, 387 73 Bavorov
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně bankovním převodem
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay
 • bezhotovostně platební kartou.

 

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, cly či pojištěním zboží.
 • Kupní cena zboží je cena smluvní a je stanovena ceníkem prodávajícího, platným v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, pokud tak není u produktu výslovně uvedeno. Záloha je vyžadována u zboží vyráběného na zakázku, a to ve výši min. 50 % z ceny tohoto zboží. Na takovéto zboží se dle §1837 Občanského zákoníku, o dodání zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám, nevztahuje možnost vrácení zboží. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena nebo doplatek kupní ceny splatná/ý při převzetí zboží.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 • Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad v den odeslání zboží. Doklad zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.                                                

 

 

 

7.  Přeprava a dodání zboží

 

 • Přepravu zajišťuje smluvní přepravce auty s hydraulickým čelem, zboží vykládá na první zpevněnou plochu vedle vozu, tzn. přepravce např. nevynáší zboží do patra aj.
 • V případě jakéhokoliv poškození zásilky je kupující povinen sepsat s řidičem přepravní služby záznam o poškození do přepravního listu dopravce.  Pokud zákazník podepíše přepravci, že zboží bylo převzato bez výhrad, není prodávající povinen brát zřetel na dodatečné reklamace rozbitého nebo poškozeného zboží.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce/aplikaci na dopravu, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 • Dokladem o dodání zboží je zákazníkem podepsaný dodací list v případě osobního převzetí a zákazníkem podepsaný přepravní list v případě doručení zboží dopravcem.
 • V případě, že objednané zboží není u výrobce k dispozici, se termín dodání prodlužuje o dobu, než bude zboží k dispozici, případně dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Kupující nemá právo zboží dodané v dohodnutém termínu bezdůvodně odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit na náklady kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží (poštou nebo emailem) je splněn závazek prodávajícího zboží dodat a kupující je toto zboží povinen zaplatit, včetně nákladů prodávajícího spojených s uskladněním. Bude-li zboží takto uskladněno ve skladovacích prostorách prodávajícího, poplatek činí 50,- Kč za paletu na 1 den. Bude-li zboží uskladněno ve skladech třetích osob, pak účtované náklady kupujícím budou pouze do výše prokázaných nákladů spojených se skladováním odmítnutého zboží.
 • Uskladnění plně uhrazené objednávky ve skladu prodávajícího je po dobu 2 měsíců od uzavření kupní smlouvy bezplatné, za každý další měsíc může prodávající účtovat 100 Kč/paletu za měsíc.

 

 

 

8. Partnerský program

 

 • Zákazníci mají možnost registrovat se v Partnerském programu, který jim umožňuje získávat další výhody, slevy a provize, z podmínek Partnerského programu plynoucí.
 • Slevy a provize nejsou soudně vymahatelné.
 • Vyplacení slevy či provize v hotovosti není možné.

 

 

9. Odstoupení od kupní smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy dle § 1829

 • Spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, uzavřené prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • Na zboží objednané a vyráběné na zakázku se dle §1837 Občanského zákoníku se nevztahuje možnost odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené výše. Odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel zaslat elektronicky do datové schránky prodávajícího, případně doporučeně na adresu kanceláře prodávajícího: Klaricova 873/22, 370 04 České Budějovice.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 Zákona č. 89/2012 Sb. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno nepoškozené do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení zboží spotřebiteli.
 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s doručením i vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (osobní odběr ve skladu, který je zdarma).
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 • Případný nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 

 

10. Reklamace

 

 • Reklamační řád upravuje vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, odebírajícím zboží od prodávajícího. Reklamační řád se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále s přihlédnutím ke specifickým podmínkám prodávajícího, které upravuje tento řád, prováděcí procedury a postupy prodávajícího, zejména pro zboží, u kterého je k vyřízení reklamace nutné posouzení výrobce.
 • Záruční a reklamační podmínky stanovené reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně, řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.
 • Reklamace viditelných vad (geometrické parametry a jakost povrchu) je možné reklamovat pouze před položením dlaždic.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z provozu produktu, případně jeho poruchy nebo jeho nekompatibility s jinými produkty (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.
 • Kupující svým podpisem na dodacím nebo přepravním listu stvrzuje převzetí zboží a svůj souhlas s reklamačním řádem a reklamačními podmínkami prodávajícího.
 • Kupující je povinen při převzetí zboží od prodávajícího nebo od smluvního dopravce zboží okamžitě prohlédnout, tzn. zkontrolovat množství, které musí být v souladu s objednávkou/fakturou/dodacím listem a zkontrolovat, zda zboží není mechanicky poškozeno. V případě doručení poškozeného zboží přepravcem je kupující povinen zapsat typ a rozsah poškození do přepravního listu přepravce při převzetí zboží.
 • Případné poškození nebo promočení papírové krabice není důvodem k nepřevzetí zboží nebo reklamaci.
 • Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.
 • Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré zjevné vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče.
 • V případě reklamace uplatněné spotřebitelem je tato realizována v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 • Kupující je povinen oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při vynaložení odborně provedené prohlídky zjistit. Tyto závady musí být doloženy také fotograficky.
 • Vady, které nebylo zjevně možno zjistit bezprostředně při převzetí zboží, i když existovaly při převzetí zboží, ale projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
 • Písemné nebo elektronické oznámení zjištěných vad musí obsahovat identifikaci zboží, na něm zjištěných vad a popis způsobu, jak se vady projevují, a fotografie zjištěných vad.
 • Základními dokumenty pro vyřizování reklamací jsou pro zákazníka
  - faktura a dodací list, který slouží současně jako záruční list .
  - reklamační protokoly
 • V případě výskytu opakované reklamace je nezbytné předložit příslušné předchozí reklamační protokoly.
 • Místo uplatnění reklamace: kupující může uplatnit reklamaci osobně v provozovně prodávajícího na adrese Tírenská 417, 38773 Bavorov, nebo elektronicky na adresu reklamace@obkladyvilimek.cz (maximální velikost přílohy emailu je 10 MB).
 • Předání, doprava a náhrada reklamací: kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího.
 • Keramické obklady a dlažby mohou mít, vzhledem k technologii výroby, odlišnou barevnost a kalibrační třídu, a z tohoto důvodu není možné uplatnit reklamaci na tyto estetické vady, nemají na funkci výrobku vliv.

 

Způsob uplatnění reklamace, potřebné dokumenty a druhy reklamačních případů:

 • Rozsah záruky - na zboží, které je předmětem nákupu a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, poskytuje prodávající záruku na to, že bude způsobilé k obvyklému užívání a že bude mít obvyklé vlastnosti za dodržení příslušných norem, pracovních postupů a výkonu.
 • Délka záruky je dána zákonem, není-li dohodnuto či stanoveno jinak.
 • Nárok z odpovědnosti za vady - kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti za vady (garance), pokud oznámí prodávajícímu písemně a bez zbytečného odkladu všechny podrobnosti o zjištěné závadě. Po obdržení této zprávy je prodávající oprávněn, pokud je k tomu v souladu s těmito podmínkami zavázán, vyměnit vadné zboží, či odstoupit od smlouvy.
 • Odpovědnost prodávajícího je pouze do výše kupní ceny prodaného zboží, resp. poměrné části kupní ceny reklamovaného zboží.
 • Záruční doba začíná dnem vystavení dodacího listu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v oprávněném reklamačním řízení. Dojde-li k výměně zboží, záruční doba se zkracuje o délku, po kterou kupující původní věc užíval.
 • Povinné dokumenty a náležitosti k uplatnění reklamace: kupující je povinen s vadným zbožím dodat tyto podklady/informace, a to buď elektronicky na adresu reklamace@obkladyvilimek.cz, nebo doporučeně na adresu Klaricova 873/22, 370 04 České Budějovice:
 • číslo faktury, objednávky nebo dodacího listu
 • vyplněný a podepsaný reklamační protokol, ve kterém je jednoznačně specifikována vada
 • fotografie reklamovaného zboží (maximální velikost příloh emailu je 10 MB)
 • Prodávající neručí za škody, které vznikly po převzetí zboží kupujícím.
 • Vlastnické právo - zboží dodané prodávajícím zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplacení je považováno za uskutečněné okamžikem připsáním fakturované částky na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky.
 • Výdej zboží a ceny za skladování – po vyřízení reklamace zboží je kupující povinen zboží převzít do 7 dnů. Pro případ nezájmu kupujícího o zboží s vyřízenou reklamací či v případě prodlení s jeho převzetím o více jak 30 dnů poté, co k tomu byl prodávajícím písemně vyzván, je prodávající oprávněn uskladněné zboží po uplynutí 6 měsíců uskladnění prodat za aktuální cenu na účet kupujícího.
 • Prodávající jako skladovatel je oprávněn si z výtěžku prodeje věci odečíst skladné ve výši 50,- Kč za paletu za den.
 • Reklamované zboží dopraví kupující na adresu Obklady Vilímek s.r.o., Tírenská 417, 387 73 Bavorov nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

11. Vyloučení odpovědnosti za vady zboží

 

 • Odpovědnost prodávajícího je pouze do výše kupní ceny reklamovaného zboží.
 • Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle kupní smlouvy.
 • V případě prodeje zboží ve snížené jakosti nejsou vady, které zboží může mít, důvodem k reklamaci viz odstavec č. 5. Dále prodávající neručí za nevhodné použití zboží, nebo za použití, pro které není zboží určeno.
 • Důvody zařazení zboží do snížené jakosti jsou například poškozené balení, chybně označené balení, drobné povrchové vady, nedobarvenost dlaždic, odštípnuté rohy apod.

 

 

 

12.  Sankce

 

 • Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku z kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se stanoví dohodou smluvních stran povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím pod dni splatnosti až do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
 • Prodávající je bez ohledu na jiné určení kupujícím oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby kupujícího nejdříve na příslušenství pohledávky, smluvní pokuty, případné nároky prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti.

 

 

13. Práva a povinnosti

 

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kazdova@obkladyvilimek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.                               

 

                                                                                                             

14. Ochrana osobních údajů

 

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo (pokud je k dispozici), daňové identifikační číslo (pokud je k dispozici), adresa elektronické pošty, telefonní číslo a id na sociálních sítích (pokud je k dispozici), dále společně vše jen jako „osobní údaje“.
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Výmaz osobních informací
 • Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu vaší emailové adresy, kterou budeme uchovávat po dobu, dokud budete mít zájem, abychom Vám zasílali reklamní sdělení. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním emailu na kazdova@obkladyvilimek.cz.
 • Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci vyjma poskytovatele emailových služeb, který je ve smluvním vztahu s Obklady Vilímek s.r.o. a zavázal se minimálně ke stejné úrovni ochrany osobních údajů, jak je uvedeno v tomto dokumentu.
 • Kupující má právo:
  • Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným správci,
  •                požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,
  •                požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování zasláním emailu na kazdova@obkladyvilimek.cz
 • Požadavky kupujících budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

 

 

15. Zasílání obchodních sdělení a cookies

 

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.       
 • Nastavení cookies můžete kdykoliv jednoduše změnit kliknutím na změnit nastavení cookies a vybráním úrovně souhlasu.

 

   

                                         

16. Závěrečná ustanovení

 

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování Tírenská 417, 387 73 Bavorov. Tel. do skladu:  608 719 598. Adresa pro elektronické doručování -  email reklamace@obkladyvilimek.cz, tel.: 776 744 068 .  Obklady Vilímek s.r.o.

  V Českých Budějovicích dne 3.1.2023